Разработка на софтуер
АКСИОР е специализиран в анализ, разработка и внедряване на клиентски ориентирани софтуерни приложения. Ние предоставяме решения на високо технологично ниво при разработване на проекти в техния пълен жизнен цикъл, както и участие в разработката на отделни етапи и задачи от проекти.
АКСИОР  разработва обектно ориентирани многослойни Web-базирани и комбинирани Web – и Client – Server –базирани приложения. Прилагат се съвременни концепции за архитектурата, организация на услугите и компонентна Middleware инфраструктура. Реализират се Enterprise Java (J2EE) и .Net приложни системи.
АКСИОР притежава голям опит в системната интеграция, като осигурява консултации и висококвалифицирано изпълнение на задачите, свързани със средата за внедряване и ефективното ползване на софтуерните продукти.

Технологични среди

В процеса на изграждане на приложните системи се използва интегрирана среда за разработка и експлоатация: Мicrosoft Visual studio; Rational Suite; Eclipse; Midrange и Mainframe среди върху MVS, OS/400, UNIX и др.; Power Studio.
Софтуерните приложения се разработват на основата на високотехнологични продукти и услуги, включително:
• IBM – продукти: Фамилията WebSphere;
• Java – ориентирани продукти, проекти и фреймове: Struts, проекти за обслужване на XML, J2C продукти и др.;
• OLAP - ориентирани продукти: Microstrategy Intelligenсe, IBM DB/2 OLAP и др.;
• Релационни бази данни: Oracle, MS SQL, IBM Informix, IBM DB/2 и др.;
• Midrange и Mainframe продукти върху MVS, OS/400, UNIX и др.;
• Език за програмиране C/C++ и др.

Проекти

• Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП);
• Пакет от информационни системи за институции на държавната власт с функции по противодействие на престъпността;
• Регистър на статистическите единици; 
• Специализиран регистър на статистическите единици;
• Автоматизирана информационна система за Държавна Парично- Предметна Лотария;
• Информационна система за Омбудсмана;