Разработка на софтуер
АКСИОР е специализиран в анализ, разработка и внедряване на клиентски ориентирани софтуерни приложения. Ние предоставяме решения на високо технологично ниво при разработване на проекти в техния пълен жизнен цикъл, както и участие в разработката на отделни етапи и задачи от проекти.
АКСИОР  разработва обектно ориентирани многослойни Web-базирани и комбинирани Web – и Client – Server –базирани приложения.
АКСИОР притежава голям опит в системната интеграция, като осигурява консултации и висококвалифицирано изпълнение на задачите, свързани със средата за внедряване и ефективното ползване на софтуерните продукти.

Проекти

• Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП);
• Пакет от информационни системи за институции на държавната власт с функции по противодействие на престъпността;
• Регистър на статистическите единици; 
• Специализиран регистър на статистическите единици;
• Автоматизирана информационна система за Държавна Парично- Предметна Лотария;
• Информационна система за Омбудсмана;