Политика по качеството
Декларация на Управителя на АКСИОР ООД относно политиката в областта
на качеството в АКСИОР ООД

Цялостната дейност на фирма АКСИОР ООД е насочена към все по-пълното и всеобхватно задоволяване на изискванията, очакванията и потребностите на нашите клиенти и другите заинтересовани страни (партньори, персонал, доставчици, общество), чрез непрекъснато подобряване на качеството на извършваните услуги и произведените от нас продукти.

За нас е особено важно не само да разработим и предоставим на нашите клиенти високо-технологични продукти, съответствуващи на техните изисквания, но и да осигурим професионалното израстване на нашите служители и по този начин да осигурим високото качество на цялостното обслужване на клиентите.

Основно задължение на ръководството на АКСИОР ООД е да осигури всички необходими условия за поддържане и функциониране на системата за управление на качеството и на тази база - постоянно подобряване на качеството на предоставяните от фирмата продукти в съответствие с действуващите национални и международни стандарти в тази област.

За нас постоянното подобряване на инфраструктурата и работната среда на фирмата са ключови проблеми за осигуряване качеството на предоставяните от АКСИОР ООД продукти и услуги.

Като Управител на АКСИОР ООД приемам персоналната отговорност за обезпечаване на необходимите ресурси и условия за разработване, внедряване, функциониране и поддържане на непрекъснато усъвършенстваща се система за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2008, която обхваща дейностите по:
-Анализ, дизайн, разработване и внедряване на софтуерни приложения;
-Консултации, разработване на проекти и решения с комуникационно и компютърно оборудване и свързване в мрежи;
 -Продажби, сервиз и поддръжка за компютърно оборудване, комуникационно оборудване и оборудване за свързване в мрежа и софтуерни продукти;
-Системна интеграция.

Системата за управление на качеството на АКСИОР ООД e валидна за работата на отделите Маркетинг и продажби, Приложно програмно осигуряване, Структурни кабелни системи и Техническа поддръжка. Отговорностите за функциониране и поддържане на системата в съответствие с матрицата за отговорностите се разпределя и възлага и на други ръководители и длъжностни лица във фирмата в рамките на тяхната компетентност и в съответствие със задачите на ръководените от тях поделения.

Дейността на фирмата, свързана с качеството на предлаганите продукти, произвеждания от нас приложен софтуер, изграждането на структурни кабелни системи и комуникационни системи се разглежда от ръководството като вид основна производствена дейност, поради което оценката на работата на ръководителите, длъжностните лица и персонала ще се извършва на база на достигнатите резултати в областта на качеството.

По всички въпроси, свързани с усъвършенстване на действащата система или с недобросъвестното изпълнение на задълженията по осигуряване на качеството, всички служители на Дружеството могат да се обръщат лично към мен за оказване на необходимото съдействие и поддръжка или за отстраняване на установените нередности. Към персонала ще предявявам най-строга взискателност за прилагане на "Наръчника по качеството" и спазването на документираните процедури и работните инструкции.

С настоящето декларирам, че от 01 октомври 2011 г. е внедрена Системата за управление на качеството на АКСИОР ООД в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2008 и нейната документация - Наръчник по качеството, документирани процедури за управление на качеството, работни инструкции, формуляри, типови документи и др., които стават задължителни за всички служители на отдели Маркетинг и продажби, Приложно програмно осигуряване, Структурни кабелни системи и Техническа поддръжка.

 Управител на АКСИОР ООД: Пламен Чирипов