Политика по качеството

Цялостната дейност на фирма АКСИОР ЕООД е насочена към все по-пълното и всеобхватно задоволяване на изискванията, очакванията и потребностите на нашите клиенти и другите заинтересовани страни (партньори, персонал, доставчици, общество), чрез непрекъснато подобряване на качеството на извършваните услуги и произведените от нас продукти.

За нас е особено важно не само да разработим и предоставим на нашите клиенти високо-технологични продукти, съответстващи на техните изисквания, но и да осигурим професионалното израстване на нашите служители и по този начин да осигурим високото качество на цялостното обслужване на клиентите.

Основно задължение на ръководството на АКСИОР ЕООД е да осигури всички необходими условия за поддържане и функциониране на интегрираната система за управление и на тази база - постоянно подобряване на качеството на предоставяните от фирмата продукти и услуги в съответствие с действащите национални и международни стандарти в тази област.

За нас постоянното подобряване на инфраструктурата и работната среда на фирмата е ключов проблем за осигуряване качеството на предоставяните от АКСИОР ЕООД продукти и услуги.

Като Управител на АКСИОР ЕООД приемам персоналната отговорност за обезпечаване на необходимите ресурси и условия за разработване, внедряване, функциониране и поддържане на непрекъснато усъвършенстваща се интегрирана система за управление в съответствие със стандарти ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 и ISO 20000-1:2011, която обхваща дейностите по:
-Анализ на предметната област, дизайн, разработване и внедряване на софтуерни приложения;
-Консултации, разработване на проекти и решения с комуникационно и компютърно оборудване и свързване в мрежи;
 -Продажби, сервиз и поддръжка на компютърно оборудване, комуникационно оборудване и оборудване за свързване в мрежа и продажба и поддръжка на софтуерни продукти;
-Системна интеграция.

Системата за управление на АКСИОР ЕООД e валидна за работата на всички отдели в организацията при спазване на строги правила за конфиденциалност по отношение на фирмената информация на клиентите на организацията, като за целта са внедрени изискванията на стандарт ISO 27001:2013. Отговорностите за функциониране и поддържане на системата в съответствие с матрицата за отговорностите се разпределя и възлага и на други ръководители и длъжностни лица във фирмата в рамките на тяхната компетентност и в съответствие със задачите на ръководените от тях поделения.

По всички въпроси, свързани с усъвършенстване на действащата система или с недобросъвестното изпълнение на задълженията по осигуряване на качеството и информационната сигурност, всички служители на Дружеството могат да се обръщат лично към мен за оказване на необходимото съдействие и поддръжка или за отстраняване на установените нередности. Към персонала ще предявявам най-строга взискателност за прилагането и спазването на документираните политики, процедури и работни инструкции.

 Дата: 01.10.2018 г.

 Управител на АКСИОР ЕООД: Пламен Чирипов