Цели по качеството на АКСИОР ООД за 2013 година

 Главна цел

Продължаване на основната тенденция за все по-пълно и всеобхватно удовлетворяване на изискванията, очакванията и потребностите на своите клиенти и други заинтересовани страни (партньори, персонал, доставчици, общество), чрез усъвършенстване и непрекъснато развитие на Системата за управление на качеството в АКСИОР ООД в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008.

Цели по качеството за 2015 г.:

Шифър на целта

Качествена формулировка на   целта
   (наименование на целта)   

Фукционално 
звено

Количествена оценка

1

Реализацията на продуктите/услугите да се задържи на нивото на 2014 г.

 

Оборот сравним с 2014 г.

1.1

Отдел Разработка на приложен софтуер

Оборот на приложен софтуер сравним с 2014 г.

1.2

  Отдел Маркетинг и продажби

Оборот на продажби сравним с 2014 г

2

Подобряване на инфраструктурата на фирмата

 

Стойност на инвестициите 6,000 EUR

2.1

Закупуване на нови 19" монитори за отдел Разработка на Приложен софтуер

Отдел Разработка на приложен софтуер

5,000 EUR
2.2

Увеличаване на дисковото пространство на централния сървър и виртуална оптимизация

Всички отдели
 1,000 EUR

3

Повишаване на компетентността и квалификацията на персонала

 

Стойност на инвестициите 2,000 EUR

3.1

Сертифициране на служители съгласно международно признати тестове.

Отдел Разработка на приложен софтуер и Отдел Техническа поддръжка и сервиз

1,500 EUR

3.2

Обучение, свързано със сертификацията на Системата за управление на качество съгласно новия стандарт БДС EN ISO 9001:2008,БДС ISO 27001:2014  и ISO 20000-1:2011

 

500 EUR

4 Подобряване на организацията на работата   Стойност на инвестициите 3,000 EUR
4.1 Цялостно внедряване на вътрешната Информационна Система за Възлагане и Отчитане на Работата(ИСОР) в цялата фирма Отдел Разработка на приложен софтуер 3,000 EUR