Мероприятия
    Мероприятия за осигуряване на целите по качество на АКСИОР ООД през 2014 г.:

Мероприятие

Срок

Отговорник

Ресурс

1

Обучение по СУК

постоянен

ПР

15 ч/дни

2

Обучение по охрана на труда

постоянен

РО

12 ч/часа

3

Виртуализация на работните процеси в отдел РПС

31.12.2014

РО

2,000 EUR

4

Обучение на външни Програмни продукти

01.11.2014

РО

0 EUR

5

Оптимизация на хардуер

01.11.2014

УФ

0 EUR

5.1

Реорганизация на сървърното пространство

01.11.2014

 

0 EUR

5.2

Преструктуриране на дисковото пространство

01.11.2014

 

0 EUR

6

Предаване на проектите в срок и без рекламации

постоянен

Ръководителите на проекти

Бр. рекламации

7

Придобиване на лицензи за усъвършенстване на развойна среда на отдел Приложно програмиране

31.12.2014

УФ

2,000 EUR

8

Придобиване на сертификати за определени продукти на отдел Приложно програмиране и Техническа Поддръжка

31.12.2014

УФ

2,500 EUR

9

Наемане на нови служители и базово обучение

01.11.2014

УФ

0 EUR

10 Внедряване на вътрешна Информационна Система за Възлагане и Отчитане на Работата (ИСОР) на отдел РПС 31.12.2014

УФ

1,000 EUR
11 Наемане на консултанти за ресертификация на Системата за сигурност на информацията в съответствие с новата версия на БДС EN ISO 27001:2014 31.12.2014 УФ 4,000 EUR