Система за управление на бизнеса Atlantis E.R.P.
ERP (Enterprise Resource Planning) e система за планиране на фирмените ресурси. ERP обединява всички звена и дейности във фирмата в единна интегрирана информационна система, която обслужва нуждите на всички единици и се адаптира напълно към изискванията на клиента.
Atlantis ERP обхваща въвеждането, съхранението, обработката и оперативните справки върху целия поток от данни, възникващи при обслужването на всички бизнес процеси, свързани с търговската, финансова и счетоводна дейност на компанията.
Atlantis  ERP осигурява Вашата компания с високотехнологична система, която Ви предоставя навременна информация при вземането на решения, подобрява обслужването на клиентите, ускорява бизнес процесите, дава възможност за тяхното управление като повишава конкурентността Ви на пазара. 

ATLANTIS ERP – EДИНСТВО ОТ ПОДСИСТЕМИ
ATLANTIS ERP се състои от единни подсистеми (модули), които взаимодействат помежду си с цел предоставяне на пълна интегрираност на информацията. Към всеки от модулите има възможност за добавяне на нови функционалности на системата (add-ins).

брошура (323 KB)

Модули на ATLANTIS ERP
• Финансово управление
• Общо счетоводство
• Аналитично счетоводство
• Търговско управление (склад, покупки, продажби)
• Activity-based costing
• Разходи покупки/продажби
• Управление на дълготрайни активи
• Управление на продажби на дребно
• Управление на производството
• Планиране на производството
• Предоставяне на услуги
• Управление на труд и работна заплата
• Информационна система за поддържане на управленски решения
• Управление на връзки с клиенти
• Бюджетиране
• Лизинг
• Инструменти за настройки
• Генератор на справки
• Генератор на справки Web Services Servers
• Workflow
• Import scripts
• Atlantis ERP/Auto
• Управление на сервиз

Финансово управление (211 016)
Предлаганият модул обхваща:
• Поддържане на постоянни данни (картотеки) на клиенти, доставчици, банки, подотчетни лица, търговски агенти, купувачи, продавачи и др; 
• Сметки на Клиенти – Дебитори;
• Сметки на Доставчици – Кредитори;
• Управление на банки и банкови сметки;
• Каса и касови операции;
• Разплащания с клиенти и доставчици; 
• Финансово състояние по контрагенти;
• Подотчетни лица;
• Справки; 

Клиенти
• Поддържане на картотека на клиенти – уникален код, адресни данни, данни за регистрация, дейност и др.;
• Сдружение на клиента с възможност за поддържане на актуални финансови данни за сдружението;
• Пълен набор данни за фактуриране;
• Контролни функции (валидност на Данъчен номер, Булстат и др.);
• Прихващане клиент/доставчик;
• Ценоразписи и поддържане на история;
• Начини, условия, схеми на плащане по клиенти;
• Възможност за генериране на обобщена информация за групи клиенти (вериги, дъщерни фирми, фирмени сдружения и др.);
• Възможност за категоризация на клиентите по различен признак;
• Поддържане на категории, географски региони, приоритети, отстъпки, надбавки, счетоводни сметки и др.;
• Поддържане на картон на клиентите – постоянни и финансови данни;
• Следене оборота на клиента за предишни периоди. Сравнения между текущ и минал период, възможност за анализи, графики;
• Следене на дължимите суми (остатък) за плащане от клиент;
• Следене на неизпълнени поръчки към клиента и брутната печалба от него;
• Графичен анализ на продажбите по клиент;
• Управление на обектите на клиенти, финансов анализ по обекти;

 Доставчици 
• Поддържане на картотека на доставчици – уникален код, адресни данни, данни за регистрация, клонове, дейност и др.;
• Контролни функции (валидност на Идент. номер, Булстат и др.);
• Валута на доставчик, свързана с издаваните от/към него документи;
• Прихващане доставчик/клиент;
• Възможност за категоризация на доставчиците по различен признак;
• Поддържане на категории, географски региони, държави, приоритети, счетоводни сметки и др.;
• Отстъпки, надбавки;
• Поддържане на картон на доставчик – постоянни и финансови данни;
• Следене оборота на доставчик за предишни периоди. Сравнения между текущ и минал период, възможност за анализи, графики;
• Поддържане на информация за банки и банкови сметки;
• Артикули, доставяни от избран доставчик;
• Информация за условията на доставка, начини и условия на плащане;
• Информация за оборота и дължимите суми (остатък) към доставчик;
• Прогресивно пресмятане на дължимите суми;
• Следене на неизпълнени поръчки от доставчика;

 Банкови сметки
• Поддържане на информация за банките – клонове, адреси, лица за контакти, банкови сметки, комисионни, лихви и др.;
• Поддържане на различни типове сметки – ДДС, текуща, разплащателна, др.;
• Лихва (ако има) върху депозита и следене на минимален позволен остатък;
• Връзка със счетоводството – респективна счетоводна сметка;
• Финансови данни за състоянието и движенията по дадена сметкa;

 Кредитен контрол на клиенти
• Следене на кредитния лимит на клиентите и предупреждения за надвишаването му – по суми и дни;
• Предупреждения и забрани за продажба;
• Изискване за одобрение на операцията от оторизиран потребител и контрол при одобрението;

 Клонове и обекти на клиенти и доставчици
 Следене движенията по клонове и обекти, издаване на документи и тяхното финансово отражение по обекти.

 Ценови политики
• Управление на ценови политики за клиенти;
•Определяне на цени, отстъпки за ред/документ, подаръци, мостри, бонуси, промоции според различни характеристики на клиента (категория, географски регион, начин на плащане, транспорт), на артикула (група, категория), стойност на документ, клон, складово помещение и т.н.;

 Специфични печатни форми
Дизайн на различни печатни форми за един документ според изискванията на клиента (METRO, BILLA, HIT и т.н.).

 Кредитни известия за отстъпка от оборот
Генериране на кредитни известия на база на направен оборот и изчисляване на отстъпки по зададена схема. Разпределение на стойността по артикули и отражение върху себестойността на продадените.

Начало

Общо счетоводство (211 110)
В модул Счетоводство се определят общата методология и правила за издаване и осчетоводяване на първичните документи в системата. Тази част на системата включва счетоводното отчитане на всички приходи и разходи, както и движението на материалните активи и ресурси. Финасово-счетоводният модул е съобразен с НСС (Национални счетоводни стандарти), МСС (Международни счетоводни стандарти) и бизнес практиките в България и ЕС.
Основни функции:
• Сметкоплан с необходимия брой нива на аналитичност;
• Автоматично контиране на всички видове операции;
• Автоматично генериране на счетоводни статии при въвеждане на документи от останалите модули в Atlantis ERP;
• Възможност за създаване на модели счетоводни статии;
• Автоматично изчисляване на курсови разлики;
• Автоматично съставяне на счетоводни статии при откриване и приключване на отчетен период;
• Стандартни отчети – Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи (ОПР), Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци;
• Изготвяне на пакет документи, съгласно закона за ДДС: Справка-декларация, Дневник за покупки, Дневник за продажби, данъчна дискета, Интрастат.

Начало

Аналитично счетоводство (211 120)
• Разпределяне на разходите по разходни центрове;
• Изчисляване на себестойност по различни критерии;
• Връзка себестойност – приходи;
• Разпределяне по себестойностни елементи;
• Обособяване на отделни бизнес звена с цел разпределяне на разходите между тях;
• Обособяване на отделни процедури, въз основа на които се изчисляват разходите на всеки отдел;
• Обособяване на отделни себестойностни единици (cost folders);

 Начало

Търговско управление (211 051)
Модул Търговско управление осигурява цялостна обработка на доставките и продажбите на фирмата и управление на складово стопанство.
 
Склад
Възможност за дефиниране на различни складови помещения – реални и виртуални; Обработка и контрол на складова наличност; Финансова картина на складовата наличност; Отчети за складови движения; Междускладови движения. Категоризация на видовете стоки; Оценка на складовата наличност; Анализ по поръчките; Планиране; ABC Analysis – анализ на реализацията по стоки; Справки.
Основни функции: 
• Поддържане на единна картотека на артикулите, съдържаща:
    - Основен код на артикул (обикновен или параметричен);
    - Три спомагателни кода на артикул - Фабричен код, Код на доставчика, Събирателен – обединява група артикули;
    - Алтернативно описание на артикул – възможност за поддържане на чужд език;
    - Дата на въвеждане на артикула;
    - Характеристика на артикула – продукция, материал и др.;
    - Множество мерни единици за всеки артикул и възможност за дефиниране на постоянно отношение между тях;
    - Опаковки и размери, обем и маса на артикула; 
• Групиране на артикули за нуждите на различни търговски политики и справки; 
• Йерархично подреждане на групите; 
• Места в склада и следене на наличности по места в склада; 
• Покупни и продажни цени в местна и чужда валута; 
• Отстъпка за артикул –постоянна, максимална; 
• Специфична политика на запасите за всеки артикул – минимален и максимален остатък в склада; 
• Счетоводни сметки, с възможност за автоматично осчетоводяване; 
• Снимка на артикула; 
• On-line актуализация на финансовите данни на артикула; 
• Резервирани и очаквани количества (поръчани от клиенти, поръчани към доставчици); 
• Различни видове цени – себестойност, средна месечна, последна покупна цена, др.; 
• Анализ на продажбите; 
• Сравнителни анализи на количества и стойности на внос и износ по периоди; 
 
Покупки
Обработване на поръчки и документи за покупки; Формиране себестойност на внос; Справки.
Основни функции: 
• Типови документи за обработка на доставките и автоматично отразяване върху склада и финансовите данни според направената параметризация; 
• Екранни форми, съобразно нивата на достъп на потребителите; 
• Поддържане на различни валути, начин и схема на плащане на ниво документ; 
•Възможност за копиране на документи (трансформация). Автоматична трансформация на група документа; 
• Директен достъп до картоните на артикулите и на доставчиците; 
• Автоматичен избор на режим по ДДС; 
• Автоматично осчетоводяване на документи; 
• Възможности за филтриране на данни и улеснения при търсене на доставчик, артикул и др.; 
• Различни нива на достъп до документа и права за корекции; 

Продажби
Издаване, обработка и автоматично осчетоводяване на документи при продажба; Ценова политика; Отчети за стоковите движения; Достоверност и приоритети на клиенти; Справки.
Основни функции: 
•Възможност за дефиниране и поддържане на типови документи, съгласно фирмената политика при продажби; 
• Възможност за копиране на документи (трансформация). Автоматична трансформация на група документи; 
• Поддържане на различни начини на плащане; 
• Автоматично създаване на движение на разплащането (приходен касов ордер) при до-кументите с плащане в брой; 
• Актуална информация за наличните количества, очаквани и резервирани в режим на реално време; 
• Директен достъп до постоянните и финансови данни на артикула и клиента; 
• Различни критерии за търсене на клиент и артикул; 
• Въвеждане на документите в чужда валута и автоматично преизчисляване на стойностите в местната валута; 
• Създаване на товарителница и транспортни документи; 
• Автоматична процедура за изчисляване себестойност на продадените и тяхното осчетоводяване; 
• Възможност за свързани документи към всеки документ, издаван от системата; 
• Различни нива на достъп до документи и права за корекции;
 
Дистрибутори и комисионери
Включва управление на търговци, продавачи, комисионери и инкасатори. Изчислява различни степени на комисионни на продавачите на база стойността на продажба. Партиди.
Това е функционалност, която осигурява проследяемост на стоките по партиди на доставка, производство и продажба. Позволява автоматично изписване по метод FIFO или по избрана от потребителя партида.
Наличностите се представят по партиди, местонахождение със срок на годност, трайност и условия на съхранение. Позволява автоматизиране на процесите по заприхождаване или изписване на стоките при наличие на логистичен етикет по стандарта EAN 128/ GS1 128.
 
Серийни номера
Поддържа опционално водене на стоките по уникални серийни номера, със дефинирана маска на кода по артикул. Проследява движението на артикул с определен сериен номер. Позволява следене на гаранции по сериен номер.
 
Цвят и размер
Това е функционалност, ползвана от фирмите с предмет на дейност в текстилната, трикотажна, конфекционна, обувна промишленост. Когато стоките освен като артикули се анализират и по други характеристики – цвят и размер.
 
Масова трансформация на документи
Осигурява възможност за трансформиране на неограничен брой документи в последващ и консолидация на данните в новия документ.

Начало

Activity-Based Costing (211 213)
Основни функции: 
• Метод за изчисляване на търговска себестойност по дейности, вграден в Atlantis ERP, позволяващ на предприятието да изчисли действителната себестойност на всеки продукт и услуга, независимо от организационната и счетоводна структура; 
• Управлява разпределянето на фирмените ресурси по конкретни себестойностни единици (cost objects), клиенти, продукти, проекти и др.; 
• Предоставя на фирменото управление пълна и аналитична картина на себестойностните единици, които допринасят за формирането на печалби или загуби за предприятието; 
• Анализ на действителните разходи, свързани с всеки продукт и/или услуга произвеждан от фирмата; 
• Връзка между моделирането по дейности и икономическия анализ; 
• Прогнози за финансовите резултати; 

 Начало

Разходи за покупки/продажби (211 410)
• Управление на папки за себестойност при внос и продажби;
• Автоматично разпределение на разходи(транспортни, митнически, застраховки и др.) върху документи;
• Оформяне на цена на придобиване (доставна себестойност);
• Автоматично разпределение на приходи (от продажби, услуги и др.);

  Начало

Управление на дълготрайните активи (211 130)
Модул ДА обхваща управлението на дълготрайните активи в смисъл на придобиване, заприходяване, амортизиране на актива и пренасяне на части от стойността му в присъщите за предприятието разходи.
Основни функции: 
• Дефиниране на типови документи, отразяващи движенията на ДМА и КМА; 
• Поддържане на картотека на активите – инвентарен номер, регистрационен номер, описание, категория и др.; 
• Категоризация на ДМА – групиране на ДА съобразно счетоводното им отчитане и разпределение на разходите за амортизация; 
• Коефициенти на амортизация – счетоводни, допълнителни, себестойностни и данъчни; 
• Амортизационен план – данъчен и счетоводен; 
• Връзка счетоводство-актив – сметка на актива, на преоценките, на печалбата, на загубата, необлагаеми резерви и извънредни приходи от този актив; 
• Счетоводни сметки на амортизациите (разходи за амортизации) – счетоводни, данъчни, себестойностни, допълнителни и на не-активност; 
• Счетоводни сметки на амортизираните активи; 
• Други данни за актива – клон, отдел, вътрешно-фирмени прехвърляния, МОЛ и др.; 
• Поддържане на финансови данни на активите; 
• Подобрения – Допълнения; 
• Автоматично начисляване на амортизациите, възможност за анулиране на начислени амортизации; 
• Преоценки;

Начало

Управление на продажби на дребно (211 190)
Системата предоставя на потребителите правото на централизирано управление на всички административни дейности, свързани с документи за продажба на дребно, като предлага набор от характеристики за следене и прилагане на алтернативни гъвкави методи за плащане и погасяване. Системата за управление на продажби на дребно на ATLANTIS предоставя един изключително достъпен и функционален механизъм за създаване на документи за продажба, обединяващи всички протоколи за продажба на дребно, чрез прилагане на филтри, които определят началните и крайни дати за период от време. Системата също така предлага серия от възможности, свързани със справки за продажби на дребно и обхваща всички евентуални ситуации, които могат да възникнат относно състоянието на касата спрямо конкретна дата. 

  Начало

Управление на производството (211 200)
Тази подсистема представлява изчерпателно и надеждно решение за производството. Подсистемата е гъвкав инструмент, който моделира производствения процес на всички нива, според спецификата на функциониране на предприятието, предотвратява грешките и снижава разходите. Ползвайки информация от останалите подсистеми [Склад, Продажби / вземане на поръчки, Покупки / поръчки], подобрява програмирането на изискванията и паралелно позволява подробен анализ на себе стойността.
Управление на производството. Фази на производство. Трудови звена. Заповеди за производство. Управление на ресурсите. Себестойност на производството. Себестойностни елементи (cost centres). Автоматично аналитично изчисляване на себестойност. Контрол на себестойността.
Модулите за управление на производството се настройват, съобразно изискванията на предприятието.
Управлението на производството включва: 
• Технически спецификации на продуктите; 
• Заповеди за производство; 
• Организация по фази и обработки; 
• Управление на ресурсите; 
• Изчисляване себестойност на разлики при ревизии; 
• Вътрешносчетоводно изчисляване на производствената себестойност; 
• Контрол на себестойността; 
• Планиране и производствен контрол; 

Начало

Планиране на производството (211 201, 211 202)
Планиране и производствен контрол. Съпътстващо производство. Управление на липси / излишъци. Планиране / следене на доставките. Оптимизация на производството спрямо капацитета на производствените линии. Анализ на нуждите от продукция. Автоматично генериране на производствени документи.
Тази подсистема предоставя възможност за прецизно следене и планиране на материалите, производствените нужди и капацитет и включва: 
•Планиране на производствени ресурси - MRP I (Materials Requirements Planning), MRP II (Manufacturing Resource Planning); Управление на изискванията за материали. Анализ на нуждите от материали и продукция. Автоматично генериране на предложения за поръчки за материали. Количествен и времеви анализ;
• Планиране на капацитета (CRP - Capacity Resource Planning); 
• Анализ на нуждите на предприятието от материали и продукция; 
• Генериране на поръчки за материали или производствени документи;

Начало

Управление на услуги (211 241)
Осигурява изцяло сектора за предлагане на услуги.
• Приспособява се лесно и бързо към начина на работа на всяка фирма с неограничените си възможности за параметризация;  •Автоматизира напълно обработването на ремонтните поръчки, спазването на гаранционните срокове и ценообразуването, като спестява време и средства;
• Следене на дейности по поддръжка;
• Гаранционно и извънгаранционно обслужване;
• Оценяване на обменни услуги;
• Оценка и анализ на заетостта на персонала;

 Начало

Управление на труд и работна заплата (Payroll)
• Автоматизирано изчисляване на работната заплата, обхващащо всички нейни компоненти и форми;
• Приложение и едновременно използване на различни системи за определяне на РЗ;
• Инициирано от системата изчисление на разчетите на фирмата-потребител относ но: вноски и обезщетения по КСО и допълнително доброволно пенсионно осигуряване; ЗОДФЛ; взаимоотношения с ведомства, застрахователни институции, банки, синдикални организации и др;
• Изготвяне на справки, отчети и декларации, необходими за НОИ, НСИ, данъчни служби и ведомства;
• Възможност за прилагане на фирмени политики за поощряване и санкциониране на персонала;
• Автоматизирано счетоводно отчитане на разчетните отношения между фирмите, персонала, ДОО, ДДФЛ и др;
• Автоматизирана система за обработка на данните и изготвяне на документи за движенията на персонала;
• Организация на работата в зависимост от конкретните правила и стандарти на потребителя;

Начало

Информационна система за поддържане на управленски решения ( MIS ) (211 365)
Този модул представлява гъвкаво средство за генериране на справочна информация за управленските нужди на фирмата. Модулът осигурява информация за анализ на продажбите, покупките и направените разходи. Формирането на справките се базира на предварителна параметризация /разработване на сценарий/. Резултатите от всеки сценарий ще могат да се изобразяват в числов и графичен вид.
Основни функции:
    • OLAP (On-line Analytical Processing) - Мощен инструмент за обработка и представяне на данните на фирмата в реално време - цялостно или по избор на определен клиент, доставчик, артикул и т.н.;
    • Обобщаване на целия набор данни в справки;
    • Създаване на сценарии с данни от минали години;
    • Неограничен брой сценарии с пет измерения;
    • Оценка на вариантите между текущи данни и данни от минали периоди, анализирани по периоди; 

 Начало

Управление на връзки с клиенти – CRM (211 243)
Управление на връзките с клиенти (настоящи, перспективни, VIP и др.), посещения, запитвания, срещи и представяния.

Начало

Бюджетиране (211 362)
Budgets е един от периферните модули на Atlantis ERP, който позволява създаването на неограничен брой бюджетни сценарии по поръчка на клиента за Продажби / Покупки / Разходи. В тези сценарии са заложени прогнозни данни (чрез различни процедури, които подпомагат потребителя) и автоматично се въвеждат действителните данни от съответните източници. Подсистемата Budgets позволява определяне на неограничен брой схеми за разпределение на прогнозни данни, автоматично генериране на планирани данни на базата на действителни данни от минали отчетни години. Контролира крайните бюджети със забрана за редактиране, поддържа оn-line изчисляване на отклоненията между планирани и действителни данни и анализ на тези отклонения по периоди и др.

 Начало

Лизинг
• Управление на споразумения за разсрочено плащане;
•Управление взаимоотношенията с лизингодателя. Възможност за предлагане условия за лизинг. Генериране на погасителен план; 
• Възможност за генериране в стойността на лизинговите вноски на допълнителни елементи – аксесоари, застраховки, данъци, такси и допълнителни разходи; 
• Справки за движенията по конкретни договори – получени плащания, остатъци, просрочени;

 Начало

Инструменти за Настройки (211 910)
Atlantis ERP предлага разработени удобни средства за настройки и параметризации с цел приспособяване и разширяване на системата към специфичните изисквания на клиента: 
• Гъвкав UCL [UNISOFT Customization Language], чрез който се постига свързването на Atlantis ERP с външни приложения и разширяването на функционалните възможности на системата; 
• Динамични UCPF [UNISOFT Customization of Print Forms], които осигуряват приспособяването на стандартни печатни форми към изискванията на фирмата и разработване на нови; 
• Достъпни UCF [UNISOFT Customization Forms], инструмент за свободно настройване на екранните форми на системата според специфичните нужди на всеки потребител; 
 
Множество нива на достъп до данните в системата
Основни функции: 
• Настройка на потребители, пароли, групи потребители; 
• Ограничаване достъпа до БД; 
• Определяне права на достъп до менюта и функции; 
• Права върху операции (типове документи); 
• Права върху обектите; 
• Права за изпълнение / корекции на справки; 
• Индивидуални екранни форми (Customized Forms); 
• Специфични забрани чрез VB Scripts, triggers и др.

 Начало

Генератор на Справки (211 300)
В системата има вграден, собствен генератор на справки, който улеснява параметризацията на съществуващте стандартни справки и позволява създаването на нови Use Defined Reports. 
Report Customization – средство, позволяващо на всеки потребител да добавя/премахва полета от съществуващи справки, да променя наименованията и дължината на колоните, да променя филтрите, начина на сортиране и групиране, header & footer; 
Visual Report Designer - инструмент, който улеснява създаването на нови справки; 
Free Report Designer – инструмент за генериране на справки от потребители с минимални познания в сферата на базите данни. Използването на генерираните справки е достъпно на ниво потребител; 
Advanced User Defined Reports – мощна система за генериране на сложни отчети;
Генерирането на отчетите се прави от подходящо обучен служител със задълбочени познания в сферата на базите данни или консултанти на Аксиор. Използването на така генерираните отчети е достъпно на ниво потребител.

 Начало

Генератори на справки Web Services Servers (211 921)
Мощен генератор на справки, и създаване на Web приложения, работещи с базата данни на Atlantis ERP.

 Начало

WorkFlow
• Пълно автоматизиране и контрол на бизнес процесите;
• Автоматизиране на стандартни процедури;
• Йерархия на дейностите;
• Изчисляване на време за изпълнение;
• Съответствие дейност – изпълнител;
•Пълна информация за бизнес процесите;
•Готови отчети за статуса на процесите;

 Начало

Import Scripts
Инструмент за връзка с външни програми – Import / Export на данни, справки. Позволява въвеждането на данни в системата от външни програми-бази данни от всякакъв формат, включително текстови файлове (fixed width, comma delimited), всички видове бази данни поддържащи ODBC, Excel, външни устройства (везни, датчици, мобилни handheld и PALM устройства, WEB сървъри и др.).
Предвидени са възможности за автоматизация на операцията на фиксирани интервали от време или при определени събития

Спомагателни Функции 
• Втори език на интерфейса (EN, RO, BG, YU, FR, RU, MK, TR); 
• Втори език на интерфейса извън EN, RO, BG, YU, FR, RU, MK, TR.

 Начало

Вертикално решение ATLANTIS ERP Auto (211 803)
Вертикално решение разработено на базата на Atlantis ERP, отговарящо на потребностите на автомобилни салони, сервизи и производители.
Осигурява: 
• Управление на Автомобили - модели, поръчки на автомобили; 
• Отношения с клиенти; 
• Автомобилен инвентар; 
• Управление на модели и шасита; 
• Структуриране на моделите според възможности и външни цветове; 
• Управление на търсенето - заявки, количества спрямо модели и шасита; 
• Отчети за разходи по модел; 
• Автоматично създаване на предложения за поръчка от вносител, включващи ценовата листа на дилъра, заявени и резервирани модели;
 
Управление на групови (корпоративни) продажби
Създаване на споразумения за групови продажби, включващи разширени справки отнасящи се до продажбите, възможните препокупки, следпродажбени споразумения за обслужване и др.

Управление на употребявани автомобили
Управление на автомобили втора употреба - внос, ремонти, пазарни цени и множество оценки. Следене на оценителите и факторите взети под внимание за оценките.

Замяна на артикули
Запис на историята на замените по кодове, автоматично уведомяване на потребителя за кодовете на заместителите и тяхната наличност и директен избор на код по време на фактуриране.

 Начало

Управление на сервиз (211 242)
Осигурява: 
• Стандартна ценова листа или по часово заплащане в зависимост от: 
• Вида услуга /редовна, гаранция, собствена доставка/; 
• Официален договор (например отдел електро-услуги – боядисване);
• Модел на артикула;
• Отдела (бранша), където е предоставена услугата; 
• Работни часове по модел за услуга или за услуги и модел; 
• Групиране на услугите по типични повреди – предоставяне на информация за необходимите резервни части;

График на посещенията 
• Определяне на срещи за преглед на автомобили на Клиенти (възможност за изпращане на коментари към съответните оператори по ремонти); 
• Автоматично предложение за оптимална оценка на база управление на работните часове за артикул по модел и различни сервизни параметри; 
• Автоматична трансформация в сервизна карта; 
• Автоматично въвеждане на данни от предишна оферта;

Сервизна Карта 
• Автоматично издаване на документ за резервни части и услуги за всички видове движения (стандартна такса, гаранции, собствени доставки); 
• Цялостна и пълна история (посещения и споразумения); 
• Директно информиране за реалната стойност на ремонта и стойността, която ще бъде фактурирана, преди издаването на какъвто и да е документ;

Техници 
• Възможност за извличане на всички респективни категории време (на разположение, приблизително, модел, реално, фактурирано); 
• Подробен присъствен график, включително причини за отсъствие независимо от продължителността; 
• Разпределение на техниците по квалификация; 
• Разпределение на техниците по специалност и/или модел и/или изключителни операции; 
• Разпределение на техниците по различни отдели – процент;

Управление на гаранциите
Управление на гаранционни срокове, произтичащи от тях задължения, нива на одобрение.

Начало