Embedded Systems
Фирма АКСИОР ООД е технологичен и иновационен лидер, специализиран в създаване на интелигентни микрокомпютърни продукти, предназначени за вграждане в системи за анализ, управление и контрол.

Фирмата разработва embedded systems софтуер и устройства, базирани върху различни микропроцесорни платформи.

Основно направленията на изследователската и конструкторска работа са разработките на:
    - Мониторингова система (Data Acquisition System) за събиране, обработка и анализ на данни от прецизни датчици за измерване на различни физични величини;
    - Спътникова система за наблюдение и контрол, към която се вграждат:
          · RFID - серия от модули за идентификация, верификация и радиоконтрол;
          ·Терминален модул за следене и предаване нивото на радиационния фон;
          · Smart устройства за дефинирано включване на мобилно оборудване;
          · Серия от атомобилни UPS - интелигентни захранващи източници за мобилно оборудване
           ·GPS/GSM/GPRS/EDGE - нова генерация от клиентски ориентирани комуникационни решения;
    - Устройства за контрол и управление на промишлено и битово оборудване.

Ние затваряме пълния жизнен цикъл и всички фази на създаване на изделие - от техническото задание до производство.
Ние извършваме гаранционно и следгаранционно обслужване на нашите изделия.
Нашите устройства се изпитват в акредитирана лаборатория. Те притежават   сертификат.


DAQ31 - МОДУЛ ОТ МОНИТОРИНГОВА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ (DATA ACQUISITION SYSTEM)

MID100-1

Модулът DAQ31 е предназначен да измерва с висока прецизност набор от физични величини, като:
  - температура чрез сензори - Pt100, Pt1000 или термодвойки;
  -  якостни изпитвания:  вибрациии и умора на материалите;
  -  налягане;
 - Модулът е  разработен по изискванията на клиент от Германия. Изискванията се отнасят главно до висока степен на надеждност, широк температурен диапазон на експлоатация, устойчивост на механични удари и вибрации и минимални габарити.
- Чувствителността на аналоговите входове позволява приемането, филтрирането и обработката на сигнали от порядъка на микроволти.
- Уникалният фирмуер осигурява управление и филтриране и усилване на входните сигнали и позволява елиминиране на последствията от интерференция на шума.
Устройството се монтира в транспортни средства, като самолетите на Airbus380, както и в траспортни средства със специално приложение.

начало


СЕРИЯ МОДУЛИ  ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ВЕРИФИКАЦИЯ И РАДИОКОНТРОЛ, модели:  MID-100-1  и MID-100-2 

MID100-1

MID-100-1  е интелигентно устройство, което се вгражда в националната система за спътниково наблюдение на риболовните кораби.
MID-100-1 е предназначен да предава данни към диспечерски център,  като код за идентификация на водача прочетен от контактно устройство - iButton, както и данни за състояние от контактни датчици.
MID100-1 обменя данни за собствена идентификация при разминаване с аналогични устройства.
MID-100-1  изпраща позивни по радиоканал - 433MHz. през фиксирани интервали от време.
MID-100-1  получава команди по RS232 от мобилен компютър.
За индикация на текущото състояние се използват светодиоди. MID-100-1 се захранва с 12V DC.


начало


MID100-2 Е НЕОБСЛУЖВАЕМ МОДУЛ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ С БЕЗКОНТАКТЕН ДАТЧИК

MID100-2 MID100-2 е интелигентно устройство, което се вгражда в спътникови системи за наблюдение и контрол на различни типове автомобили, селскостопански машини и превозни средства със специално предназначение.
MID100-2 е предназначен е да предава данни към диспечерски център, като код за идентификация на водача прочетен от безконтактно устройство за идентификация с Smart карта, както информация за състояние от контактни датчици.
MID100-2 получава команди по RS485 от мобилен компютър.
За показване на текущото състояние на модула се използват светодиоди.
MID-100-2 се захранва с 12V DC.

начало


ТЕРМИНАЛЕН МОДУЛ ЗА РАДИАЦИОНEН ФОН - МРФ10

MPSS-2412UПредназначението на модула е да получава от радиационен датчик, индицира и предава по GPS/GPRS информация за нивото на радиационния фон на дадена територия към националния  център за контрол на околната среда.
Върху лицевия панел на устройството има монтиран четириразряден светодиоден цифров дисплей за индициране нивото на радиация съответно:
-  микросиверт за час - ?Sv/h, посочва се от зелен светодиод;
-  милисиверт на час mSv/h, посочва се от жълт светодиод;
- или състояние „ОПАСНОСТ" в случай на превишаване нормата на радиационния фон - еднократната дневна доза стане повече от 0,60 ?Sv/h
Честотата на измерване се задава или от диспечерския център или е фиксирана от фирмуера на МРФ10.
 Захранва се с 12V DC.

началоMPSS-2412U - ИНТЕЛИГЕНТЕН МОДУЛ ЗА ДЕФИНИРАНО ВКЛЮЧВАНЕ НА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА С ИНТЕГРИРАН UPS 

MPSS-2412UMPSS-2412U е микрокомпютърно устройство, което се вгражда в националната система за спътниково наблюдение на риболовните кораби.
MPSS-2412U  е предназначен да осигури автономно стабилизирано захранване - 12V DC за мобилно оборудване (мобилен компютър, сателитен телефон, модул за идентификация) инсталирано на кораба.
MPSS-2412U осъществява дефинирано включване и изключване на мобилните консуматори, което се определя от набор входни сигнали и/или задействан бутон „старт" или „стоп".
MPSS-2412U предава информация към диспечерския център, като подадено захранване на комуникационното оборудване или стартирана процедура за изключване, както и кодове на състояние на корабното захранване.
Текущото състояние  на MPSS-2412U се индицира от светодиоди.
MPSS-2412U се захранва от електрическата инсталация на кораба с 24V DC.

 начало

СЕРИЯ  от ИНТЕЛИГЕНТНИ НЕПРЕКЪСВАЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА МОБИЛНО ОБОРУДВАНЕ,
 модели:      MPS104-12, MPS104-24

MPS104-12  и MPS104-24 са микрокомпютърни устройство, които се вгражда в спътникови системи за наблюдение и контрол на различни типове автомобили, селскостопански машини и превозни средства със специално предназначение.
MPS104-12  и MPS104-24 са предназначени да осигуряват автономно стабилизирано захранване - 12V DC за оборудване, инсталирано в автомобил.
MPS104-12  и MPS104-24 осигуряват около 60 мин. автономна работа на мобилните устройства.
Текущото  състояние на MPS104-12  и MPS104-24 се индицира от светодиоди.
MPS104-12  и MPS104-24 се захранват от електрическата инсталация на автомобила съответно с 12V DC или 24V DC.

начало