Инвестираме във вашето бъдеще
20.6.2011 г.От 01.06.2011 г. фирма АКСИОР ООД стартира изпълнението на проект BG161PO003-2.1.08-0272-C0001/ЗМС-02-96/01.06.2011г. “Повишаване на конкурентоспособността на АКСИОР ООД чрез управление на информационната сигурност и сертификация по ISO27001”. Операция 2.1.2 “Покриване на международно признати стандарти”.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Главната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на фирмата, подобряване ефективността на процесите в АКСИОР ООД, укрепване доверието на клиентите и партньорите чрез въвеждане на добри практики за управление на информационната сигурност.

В резултат от изпълнението на проекта АКСИОР ООД ще изгради и внедри система за управление на сигурността на информацията с цел получаване сертификат по БДС ISO/IEC 27001:2006 Информационни технологии - Методи за сигурност - Системи за управление на сигурността на информацията – Изисквания.