ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
21.9.2011 г.

На 20 септември 2011 г. в гр. София между:

АКСИОР ООД и Стратегически бизнес решения ЕООД се сключи договор след проведен избор на изпълнител за консултантски услуги в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.08-0272-C0001/ЗМС-02-96/01.06.2011г. Повишаване на конкурентоспособността на АКСИОР ООД чрез управление на информационната сигурност и сертификация по ISO27001” с

предмет:Услуги по предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на система за управление на информационната сигурност и услуги, пряко свързани с въвеждане на система за управление на информационната сигурност”.