ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
14.2.2012 г.

На основание чл.14, ал.2 във връзка с чл.7, т.1 от Постановление №55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство АКСИОР ООД, в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-2.1.08-0272-C0001/ЗМС-02-96/01.06.2011г. “Повишаване на конкурентоспособността на АКСИОР ООД чрез управление на информационната сигурност и сертификация по ISO27001”, операция 2.1.2 “Покриване на международно признати стандарти”, обявява процедура за определяне на изпълнител - открит избор с предмет: Бюджет – позиция 1 Разходи за закупуване на дълготрайни материални активи и позиция 2 Разходи за закупуване на дълготрайни нематериални активи„.

 

Всички заинтересовани страни, които искат да се запознаят с пояснителния документ и документацията за провеждане на процедурата, могат да я изтеглят от тук:

Пояснителен документ                                                                  Документация

 

Оферти се подават на адрес:

гр.София 1113, ул. Александър Жендов № 6, ет.6, до 17.00 ч. на  01.03.2012 г.