ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
23.3.2012 г.

На 19 март 2012 г. в гр. София между:
АКСИОР ООД и ТехноЛогика ЕАД се сключи договор BG161PO003-2.1.08-0272-C0001/ЗМС-02-96/Su-02 с предмет доставка и инсталиране на хардуер и софтуер, след избор на изпълнител въз основа на проведен открит конкурс в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.08-0272-C0001/ЗМС-02-96/01.06.2011г. “Повишаване на конкурентоспособността на АКСИОР ООД чрез управление на информационната сигурност и сертификация по ISO27001”.