ПОЛУЧЕН СЕРТИФИКАТ ПО ISO 27001:2005
03.8.2012 г.
На 31 май 2012 г. фирма АКСИОР ООД завърши успешно изпълнението на проект BG161PO003-2.1.08-0272-C0001/ЗМС-02-96/01.06.2011г.
“Повишаване на конкурентоспособността на АКСИОР ООД чрез управление на информационната сигурност и сертификация по ISO27001”. Операция 2.1.2 Покриване на международно признати стандарти”.
В резултат от изпълнението на проекта АКСИОР ООД разполага с внедрена система за управление на сигурността на информацията и сертификат по ISO 27001:2005, Информационни технологии; Методи за сигурност; Системи за управление на сигурността на информацията.